Kako radi manuelni menjač

3.09.2012.

Šta se dešava u menjaču kada pomerite ručicu menjača ili pritisnete pedalu kvačila?

Motor, lamela, menjac, diferencijal, tockovi Šema manuelnog menjača

U manuelnom menjaču postoje 3 vratila:

  1. ulazno (pogonsko)
  2. izlazno (gonjeno)
  3. pomoćno

Ulazno vratilo

Snaga se sa motora prenosi na ulazno vratilo preko kvačila (frikcione spojnice). Kada je pedala kvačila otpuštena, frikcione ploče (lamele) se spoje, što omogućava da se snaga u potpunosti prenese na ulazno vratilo menjača. Ulazno vratilo je pomoću para zupčanika spregnuto sa pomoćnim vratilom.

Pomoćno vratilo

Iz gornjeg objašnjenja sledi da se pomoćno vratilo okreće kada se okreće i ulazno vratilo.

Na drugom delu pomoćnog vratila postoji onoliko zupčanika koliko postoji stepeni prenosa (brzina), npr. 5 zupčanika za petostepeni menjač. Svi su oni čvrsto spojeni sa pomoćnim vratilom, pa se okreću zajedno sa njim. Svaki od tih zupčanika je spregnut sa odgovarajućim zupčanikom na izlaznom vratilu.

Izlazno vratilo

Zupčanici na izlaznom vratilu se okreću zajedno sa zupačnicima na pomoćnom vratilu, ali za razliku od njih, oni nisu čvrsto spojeni sa vratilom na kom stoje (izlazno). Između zupčanika na izlaznom vratilu i samog vratila se nalaze ležajevi, koji omogućavaju nezavisno obrtanje zupčanika i vratila.

Sa izlaznog vratila, snaga se dalje prenosi na diferencijal, poluosovine i, konačno, na točkove. Veza izlaznog vratila i točkova uslovljava da se izlazno vratilo okreće kada se okreću i točkovi i obrnuto. Vratilo se okreće čak i kada je menjač u “leru”, a auto se kreće! Ležajevi ugrađeni između vratila i zupčanika omogućavaju da se okretanje točkova ne mora prenositi na motor, jer zupčanici “proklizavaju” na vratilu.

Sinhron spojnica

S obzirom na to da između zupčanika na izlaznom vratilu i samog vratila postoji ležaj, potreban je deo koji će čvrsto povezati zupčanik i vratilo. Taj zadatak preuzima sinhron spojnica.

Sinhron spojnica

U trenutku kada sinhron spojnica spoji zupčanik na izlaznom vratilu i samo vratilo, dolazi do ostvarenja punog kontakta između pomoćnog i izlaznog vratila. Na taj način se omogućava zatvaranje veze motor-menjač-točkovi.

Međutim, u trenutku spajanja ova dva vratila imamo problem različitog broja obrtaja pomoćnog i izlaznog vratila. Razlika u brzini okretanja nastaje zbog toga što motor jednom brzinom okreće ulazno i pomoćno vratilo, a točkovi drugom brzinom okreću izlazno vratilo. Taj problem takođe rešava sinhron spojnica. Ona mora da izjednači (sinhronizuje) brzine okretanja ta dva vratila.

Izbor stepena prenosa

Kod manuelnog menjača, izbor stepena prenosa vozač vrši pomoću ručice menjača u kabini. Kada vozač pomeri ručicu, ona sistemom poluga pokrene viljušku za izbor brzine. Viljuška dalje pokreće sinhron spojnicu i spaja je sa odgovarajućim zupčanikom za željeni stepen prenosa.

Rikverc

Da bi se postigla mogućnost kretanja u nazad, u menjač se uvodi još jedan zupčanik. On se stavlja između zupčanika na pomoćnom vratilu i zupčanika za kretanje u nazad na izlaznom vratilu. Tako se okreće smer okretanja zupčanika na izlaznom vratilu i samog vratila. Rikverc stepen prenosa nije sinhronizovan. Zbog toga je potrebno da se auto koji se kreće unapred potpuno zaustavi, pre nego što se ručica menjača pomeri u položaj za kretanje u nazad. Zubi na ovom zupčaniku su ravni, nisu zakošeni. To stvara buku kada se automobil kreće unazad.

Ulje u menjaču

Ceo menjački mehanizam je okružen menjačkim uljem. Kod manuelnih menjača ono ima funkciju da podmazuje i hladi komponente menjača, da odstranjuje metalnu piljevinu koja nastaje trenjem pokretnih delova i da smanji nivo buke koju proizvodi rad manuelnog menjača.

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar